راه‌های ارتباطی با شرکت پارس آزما :

امور بازرگانی:

کارخانه و آزمایشگاه:

مدیریت :

۰۹۰۲۷۳۹۲۹۳۰

تلفن طهران :

۰۲۱۸۸۷۵۳۱۴۴

تلفن اصفهان :

۰۳۱۴۵۶۴۲۸۸۹

ایمیل :

info@parsazma.com