ژرمیناتور آزمایشگاهی

 

معرفی دستگاه ژرمیناتور دارویی :

 

به منظور تست پایداری دارویی از دستگاه آزمایشگاهی به اسم ژرمیناتور یا اتاقک رشد استفاده می شود. ژرمیناتورها یا اتاقک رشد(چمبر)، دسته ای از انکوباتورهای یخچالدار هستند که با استفاده از سیستم کنترلر الکترونیکی، فراهم کننده محیطی میباشند که در آن مواردی نظیرتوزین نور همگن و همسان با نور طبیعی، رطوبت و دما در حالت کنترل شده قرار دارند تا بدین وسیله شرایط بهینه برای تست پایداری دارویی در ژرمیناتور دارویی به دست آورده شود.

 

ژرمیناتور گیاهی

ژرمیناتور یا اتاقک رشد :

فراهم کننده محیطی می باشد که در آن مواردی نظیر نور، رطوبت و دما در حالت کنترل شده قرار دارند تا بدین وسیله شرایط بهینه برای تست پایداری وجوانه زنی دانه ها در ژرمیناتور گیاهی حاصل شود.

ژرمیناتور گیاهی

ژرمیناتور دارویی

ژرمیناتور یا اتاقک رشد فراهم کننده محیطی می باشد که در آن مواردی نظیر نور، رطوبت و دما در حالت کنترل شده قرار دارند تا بدین وسیله شرایط بهینه برای تست پایداری دارو در ژرمیناتور حاصل شود.