آون خلاء

انکوباتور

انکوباتورها جهت کشت باکتری و دیگر امور آزمایشگاهی در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرند.

انکوباتور شیکردار | Shaker Incubator

انکوباتورها جهت کشت باکتری و دیگر امور آزمایشگاهی در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرند.

انکوباتور یخچالدار

انکوباتورها جهت کشت باکتری و دیگر امور آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می گیرند.

انکوباتور یخچالدار – شیکردار

از انکوباتور جهت کشت باکتری و دیگر امور آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

انکوباتور شیکر پلاکت

انکوباتور شیکر پلاکت دستگاهی است آزمایشگاهی كه در آزمایشگاه‌های انتقال خون و بانک خون بیمارستانها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی جهت نگهداری و پژوهش پلاکت خون مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دو نوع سبدی و آژیتاتور تولید می گردد.

Incubator Co2 | انکوباتور Co2

اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر CO2 ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺤﯿﻄی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻋﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن و CO2 اﺳﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣی ﮐﻨﺪ.