MG
MG
parsazma64-64

شرکت پارس آزما

فعالیـت خـود را در سـال 1368 آغـاز و بـا کسـب مجـوز از وزارت صنایـع و معـادن همچنیـن تائیـد وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی، اولیــن کارخانــه بــزرگ تولیــد انــواع تجهیــزات آزمایشــگاهی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی درایــران را احــداث نمــوده ایــن کارخانــه در اســتان اصفهــان واقــع اســت کــه یکــی از شــهرهای مهــم تاریخــی و دیدنــی دنیـا مـی باشـد.

شـرکت پـارس آزمـا، در راسـتای تولیـد محصولاتـی بـا بهتریـن کیفیـت، متخصصیـن مجـرب را در بخشـهای مختلـف شـرکت ، بـا اسـتفاده از سیسـتم اتوماسـیون برنامـه ریـزی منابـع سـازمانی ( ERP بـکار گرفتـه اسـت.

شـرکت پـارس آزمـا، دارای واحـد فنـی مهندسـی و طراحـی و توسـعه مـی باشـد، وظیفـه ایـن واحـد بـه ایـن گونـه اسـت کـه اطلاعــات کافــی در مــورد پیشــرفت تکنولــوژی روز را از منابــع معتبــر جهــان بدســت آورده و آن را در طراحــی و توســعه جهــت بهبـود کیفیـت در تولیـد بـکار مـی گیـرد. شـرکت پـارس آزمـا، دارای واحـد تولیـد مـی باشـد

parsazma64-64-white

خدمات ما …

فرآیند تولید

ایـن شـرکت فراینـد تولیـد خـود را بـه ایـن شـکل انجـام مـی دهـد کـه نخسـت مـواد اولیـه را کـه پـس از ارزیابـی و تاییـد خریـداری شـده انـد و کنتـرل کیفـی روی آنهـا انجـام گرفتـه وانبـارش شـده، از انبــار مــواد اولیــه درخواســت و ضمــن کنتــرل کیفــی مجــدد بــه واحــد تولیــد تحویــل مــی دهــد.

واحــد تولیــد طبــق برنامــه زمانبنـدی و نقشـه هـای از قبـل تهیـه شـده توسـط واحـد طراحـی و توسـعه بـرای محصولـی کـه مـی خواهـد تولیـد گـردد، خـط تولیـد را آمـاده نمـوده و تولیـد آغـاز مـی گـردد. در طـی تمامـی مراحـل تولیـد در ایسـتگاههای متعـدد، کنتـرل کیفـی بوسـیله مســئولین واحــد کنتــرل کیفیــت کــه از طــرف ســازمان محتــرم اســتاندارد ملــی منصــوب شــده انــد انجــام شــده پــس از تاییــد نهایـی دسـتگاه بسـته بنـدی شـده و وارد انبـار محصـولات میگـردد تـا مـورد اسـتفاده واحـد بازرگانـی قـرار گیـرد.
شـرکت پـارس آزمـا، دارای آزمایشـگاه بسـیار مجهـز مـی باشـد، وظیفـه ایـن آزمایشـگاه آنسـت کـه دسـتگاه هـای طراحـی و ســاخته شــده (نمونــه) را تحــت آزمایشهــای مختلــف طبــق اســتانداردهای تعریــف شــده قــرار داده و پــس از تاییــد بــه واحــد تولیـد ارائـه دهـد تـا وارد خـط تولیـد انبـوه گـردد. ضمنـا پـس از پایـان تولیـد نیز آزمونهـای نهایـی در ایـن واحـد انجـام مـی گیـرد تـا محصـول تولیـد شـده کامـلا مطابـق اسـتانداردهای تعریـف شـده باشـد.

MG
MG
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
parsazma64-64

واحد بازرگانی …

شرکت پارس آزما

دارای واحـد بازرگانـی مـی باشـد کـه ایـن واحـد در پایتخـت (طهـران) واقـع شــــــده تـــــــا بتــــــوانـد بـه کلیــــــــه شهرســـــــتانهای کشــــــــور دسترســی ســریع داشــته و ارتباطــش بــــــا کشــورهای خــارج نیــز راحــت و آســان باشــد، هــم چنیــن ایــن شــرکت در تمامــی نمایشــگاههای متشــکله آزمـــایشــــــگاهــی داخــــــــــل و خـــــــــارج مشــارکت فعــال دارد. واحــد بازرگانــی در کلیــه شهرســتانهای کشــور و همچنیــن کشــورهایی کــه صــادرات انجــام میدهــد، نمایندگــی فــروش دارد.

شـرکت پـارس آزمـا، دارای واحـد خدمـات پـس از فـروش اسـت، وظیفـه ایـن واحـد ارائـه خدمـات بـه مشـتریان ارجمنـد در تمـام نقـاط داخـل و خـارج کشـور مـی باشـد ارائـه خدمـات پـس از فـروش بـه مشـتریان گرامـی خـارج از کشـور بـه ایـن گونـه اسـت کـه، نماینـده فـروش محصـولات ایـن شـرکت در هـر کشـور فـردی را بـرای آمـوزش خدمـات بعـد از فـروش بـه این شـرکت اعـزام نمـوده و آن فـرد پـس از گذرانـدن دوره آموزشـی در ایـن شـرکت بعنـوان مسـئول خدمـات شـرکت در آن کشـور ارائـه خدمــات بنمایــد.

کاتالوگ محصولات، شرکت پارس آزما

از محصولات متنوع ما دیدن کنید

قبل
بعدی
parsazma64-64

شــرکت پــارس آزمــا، اولیــن تولیــد کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی در ایــران بــوده کــه موفــق بــه دریافــت گواهینامــه بیــن المللـی ISO 9001 و ISO 13458 از کشور آمریکا گردیـد و درحـال حاضـر دارنـده تعـداد قابـل توجهـی گواهـی نامـه ملـی و بیـن المللـی مـی باشـد.

شـرکت پـارس آزمـا، اولیـن تولیـد کننـده تجهیـزات آزمایشـگاهی در ایـران اسـت کـه توانسـته بـا کشـورهای معتبـر جهـان ارتبـاط تجـاری برقـرار نمایـد و بـه تعـداد قابـل توجهـی از کشـورها صـادرات داشـته باشـد همچنیـن در بسـیاری از نمایشـگاههای بیـن المللـی شـرکت نمایـد و در ایـن راسـتا بـه علـت ارائـه محصـولات بـا کیفیـت بـالا و پیشـرفته ، بسـیار موفـق بـوده و مـورد توجـه و اسـتقبال کشـورهای مختلـف قـرار گرفتـه اسـت. کلیــه محصــولات شــرکت در حــال حاضــر دارای یکســال ضمانــت و ده ســال خدمــات پــس از فــروش و تامیــن قطعـات مـی باشـد. 

شـرکت پـارس آزمـا، مـواد اولیـه بـرای تولیـد محصـولات را از کشـورهای معتبـر جهـان ماننـد آلمـان ، ژاپـن ، کـره و … تهیـه مـی نمایـد.

شـرکت پـارس آزمـا، موفقیـت خـود را در گـرو رضایـت کامـل مشـتریان عزیـز خـود میدانـد. بـه همیـن دلیـل کلیـه پرسـنل شـرکت تمامـی کوشـش خـود را در ایـن جهـت صـرف میکننـد تـا تمـام مشـتریان گرامـی شـرکت از محصـولات و ارتبـاط پرسـنل بـا ایشـان راضـی باشـند.

ما معتقدیم باید همیشه حق را به مشتری داد

11000تولید محصول در سال
15کشور صادرات
184+نوع محصول
180فروشنده فعال
18000+مشتری
33~سال تجربه کاری