واحد مونتاژ       Montage Unit


فراینـد مونتـاژ بـا نظـارت کامـل مسـئولین و کارشناسـان کنتـرل کیفیـت صـورت مـی گیـرد و در پایان، محصـول مونتـاژ شـده، توسـط مدیـر کنتـرل کیفیـت در آزمایشگاه مجهز شرکت که تمامی دستگاه های آزمون مورد تایید سازمان محترم ملی استاندارد را در اختیار دارد، مورد آزمون نهایی قرار گرفته و اجازه بسته بندی صادر می گردد.