در ایــن بخــش بــا اســتفاده از قطعــات الکترونیکــی تهیــه شــده از بهتریــن برندهــای جهانــی، بردهــای مــورد نیــاز دســتگاه هــا بــا برخــورداری از پیشــرفته تریــن تکنولــوژی و نــرم افــزار روز دنیــا مونتــاژ و در اختیــار واحــد تولیــد قــرار مــی گیــرد.