واحد فنی مهندسی، طراحی و توسعه       Technical engineering, design and development