واحد بسته بندی       Unit Packing


بســته بندی جــزء لازم و ضــروری یــک محصــول اســت کــه شناســاندن و نگهــداری محصــول را از تولیــد تــا مصــرف بــر عهــده دارد. بســته بنــدی، جهــت محافظــت ازکیفیــت محصــول بــرای نگهــداری، انبــارش، انتقــال و توزیــع، ذخیــره، فــروش و اســتفاده از محصــول اســت به‌گونه‌ای کــه کمتریــن آســیب از تولیــد تــا مصــرف بــه محتــوای بســته وارد نگــردد.