واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی       Quality Control lab. (QC Lab)