دستگاه های آزمون مه گرفتگی :دستگاهی که برای آزمون مه گرفتگی استفاده می شود، شامل جعبه ای است که آزمونه ها را داخل آن در فاصله معینی از یک لامپ خورشیدی قرار می دهند. هم چنین برای مشاهده آسان تر رسوب، صفحه ای سرد به وسط طرف دیگر آزمونه ها می چسبانند تا رسوب در زیر آن جمع شود. در صورت وجود رسوب در سطح داخلی یا کدر شدن سطح داخلی هر دو آزمونه، نمونه مردود است. در صورتی که بر روی سطح داخلی یکی از آزمونه ها، رسوب مشاهده شود،2 آزمونه جدید جایگزین می شود و آزمون مجدد انجام می گردد. باید هر 2 آزمونه در آزمون قبول شوند در غیر این صورت نمونه مردود می شود. هدف از انجام این آزمایش، بررسی امکان مه گرفتگی شیشه ها بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و حرارت است. چنانچه در طی مدت زمان مشخص شده توسط استاندارد، در اثر تابش نور به درز بند و یا در اثر گرمای موجود، بخاراتی از درزبند متصاعد شود یا درون فاصله هوایی شیشه ها ذرات غبار وجود داشته باشد، این ذرات در سطح داخلی شیشه رسوب می کنند.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this