اتاقک پی سی آر (P.C.R)

اتاقــک پــی ســی آر جهــت اســتفاده در آزمایشــگاه هــای تشــخیص طبــی، مراکــز درمانــی، تحقیقاتــی و دانشــگاهی، طراحــی و ســاخته شــده و بــه منظــور جلوگیــری از انتشـار عوامل بیمـاری زا، میکـروب و یـا بـوی بـد ناشـی ازفعـل و انفعـالات برخـی ازمـواد شـیمیایی کاربـرد دارد ودر آزمایشـگاه هایـی کـه بـرای آزمایـش هـای خـود نیـاز بـه نـور مـاوراء بنفـش دارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

 
 

مشخصات کلی اتاقک پی سی آر (P.C.R) :

• درب و دیواره ها از جنس پلکسی گلاس ساخته شده

• ایجاد محیطی عاری از آلودگی

• لامپ فلورسنت

• دارای درب برقی

• تایمر دیجیتالی برای تنظیم زمان روشنایی و یا نور UV

دستگاهمدلابعاد خارجی
ارتفاع*عرض*طول
(سانتیمتر)
ابعاد داخلی
ارتفاع*عرض*طول
(سانتیمتر)
وزن
کیلوگرم
ولتاژ
(ولت)
فرکانس
(هرتز)
توان
(وات)
جریان
(آمپر)
توان مصرفی لامپ UV
(وات)
اتاقک P.C.RWS.D68*46*8261*43*8030220501000/4520

جهت سفارش محصول روی دکمه "سفارش محصول" کلیک کنید