خط مشی:
آزمایشگاه شرکت پارس آزما در راستاي ارتقاء کيفيت خدمات آزمون هاي ارائه شده به مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی استقرار سيستم مدیریت کيفيت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISIRI /IEC 17025:2005 را پيگيري و اجراء مینماید. این آزمایشگاه قابليت اطمينان به نتایج و ردیابی داده هاي آزمون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کيفيت و به کارگيري رویه هاي حرفه اي مناسب و مطلوب و استفاده از روشهاي استاندارد بين المللی، منطقه اي و ملی معتبر به مشتریان خود نشان میدهد.
بدین منظور اهداف ذیل را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

1- افزایش رضایت مشتري ، به عنوان اصلی ترین عامل در نحوه اجراي فعاليت هاي آزمایشگاه
2- ارتقاء سطح علمی ، دانش فنی و انگيزش کارکنان آزمایشگاه از طریق ارائه آموزش مؤثر و مستمر
3- انجام آزمون ها بر اساس استانداردهاي ملی به روز بر اساس نيازمندي هاي مشتري در کوتاه ترین زمان
4- تضمين کيفيت نتایج آزمون و ایجاد بهبود مستمر در کليه فعاليتها و فرایندهاي آزمایشگاهی از طریق کنترل آماري فرآیندها
5- ایجاد و گسترش همياریهاي درون سازمانی در جهت بالا بردن کيفيت خدمات
6- رعایت قوانين و مقررات سازمانی، ملی و بينالمللی در فعاليتهاي آزمایشگاهها
7- تعهد در اصل امانتداري و حفظ امنيت اطلاعات و دارائیهاي مشتریان
8- حفظ استقلال و بيطرفی آزمایشگاه در تهيه و اعلام نتایج آزمون
9- رعایت الزامات زیست محيطی و اصول ایمنی

مدیریت ارشد آزمایشگاه نيز خود را متعهد به برآورده نمودن الزامات این استاندارد و بهبود اثر بخشی سيستم مدیریت کيفيت آزمایشگاه دانسته و تلاش مینماید با اعمال رویه حرفه اي خوب در راستاي ارتقاء کيفيت خدمات آزمون ارائه شده به مشتریان گام برداشته و از کليه کارکنان نيز انتظار دارد ضمن رعایت تمامی مندرجات در سایر مستندات سيستم کيفيت آزمایشگاه، آگاهی و رعایت موارد مربوط به حيطه کاري خود، همکاري و مشارکت لازم را در راستاي اجراي این سيستم بکار گيرند.

 یوسف جلیلی
مدیر عامل