آزمون پایداری در محیطهایی با رطوبت بالا:
   
برای تشخیص پایداری شیشه ها در برابر رطوبت بالا، به محفظه یا اطاقکی با دما و رطوبت قابل کنترل، که تعداد مشخصی از نمونه ها را درون خود جا می دهد، احتیاج است. در صورتی که شیشه ها ترک بخورند یا بشکنند و یا در فضای داخل آنها آب وجود داشته باشد، شیشه کنار گذاشته میشود و شیشه ای جدید با همان مشخصات جایگزین می شود. در طول آزمون حداکثر 2 نمونه می توانند از رده خارج شوند در غیر این صورت نمونه ها مردود می شوند. هدف از انجام آزمون پایداری در برابر محیط هایی بارطوبت بالا، تست درزبند شیشه های چند جداره می باشد. چنانچه شیشه ی چند جداره ای دارای روزنه باشد، رطوبت به داخل فاصله هوایی آن نفوذ می کند. پس از تست شیشه ها مطابق مدت زمان مشخص شده در استاندارد، شیشه ها از محفظه خارج شده و مجددا، آزمون نقطه برفک انجام می شود تا نفوذ رطوبت به داخل شیشه ها بررسی شود.