دستگاههای آزمون تعیین نقطه برفک:
   
نقطه برفک شیشه های دو یا چند جداره، بالاترین دمایی است که برفک در آن پدید می آید. در صورتی که نقطه برفک شیشه های چند جداره، از دمای مشخص شده توسط استاندارد بالاتر باشد، نمونه مردود می شود. هدف از انجام آزمون نقطه برفک، بررسی میزان رطوبت موجود در فاصله هوایی شیشه های چند جداره است. بدین صورت که سطح خارجی شیشه را به صورت موضعی سرد می نمایند، سرد کردن سطح خارجی شیشه موجب می شود که دمای سطح داخلی(فاصله هوایی شیشه) نیز کاهش پیدا کند، کاهش دمای سطح داخلی موجب می شود چنانچه، رطوبتی در فاصله هوایی شیشه وجود دارد، با تشکیل برفک قابل رویت باشد.