انکوباتور Co2, Incubator Co2 | انکوباتور Co2

انکوباتور Co2

اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر CO2 ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺤﯿﻄی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻋﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن و CO2 اﺳﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣی ﮐﻨﺪ. اﻧﺪازه و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫای ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﮐﺘﺮی، ﺧاک ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻃﯿﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 
انکوباتور Co2, Incubator Co2 | انکوباتور Co2

انکوباتور Co2

 

مشخصات کلی این دستگاه عبارتند از :

ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ / ﻧﻮﺳﺎن: 0,4 ± درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در 37 درﺟه سانتیگراد

دارای ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈ

دارای ﺣﺎﻓﻈﻪ داخلی 2GB جهت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺮ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی و ﻧﻤﻮداری

دارای ﻗﻔﻞ الکترونیکی درب و ﻣﻨﻮ دارای رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز

دارای طبقات متحرک

دارای ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ایمنی جهت جلو گیری از تخریب نمونه دستگاه

مقدار واحد شرح
75 Cm ابعاد خارجی طول
61 Cm ابعاد خارجی عرض
102 Cm ابعاد خارجی ارتفاع
49 Cm ابعاد داخلی طول
43 Cm ابعاد داخلی عرض
58 Cm ابعاد داخلی ارتفاع
محیط  تا  50 oC محدوده دما
1/0± oC دقت دما
صفر  تا 20 % CO2 گاز دی اکسید کربن
1/0± CO2 دقت گاز دی اکسید کربن
120 Lit ظرفیت
220 v برق ورودی
50 Hz فرکانس
660 Watt توان مصرفی
3 A جریان
92 Kg وزن
استنلس استیل جنس بدنه داخلی
ورق فولادی جنس بدنه بیرونی
الکترواستاتیک اپوکسی رنگ بدنه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this