, آزمون چرخه های آب و هوایی تسریع شده

آزمون چرخه های آب و هوایی تسریع شده :برای تشخیص مقاومت شیشه ها در برابر شرایط سخت آب و هوایی به صورت تسریع شده، از دستگاهی استفاده می شود که شیشه های چند جداره روی آن نصب شده و از یک طرف در معرض چرخه آب و هوایی با رنج دمایی مشخص شده در استاندارد و از طرف دیگر در معرض محیطی با دمایی که در استاندارد مشخص شده قرار می گیرد. میزان رطوبت و دما در این محفظه قابل کنترل است تا از گرم و سرد شدن محفظه آزمون، خارج از محدوده مجاز، جلوگیری کند. چنانچه در طول انجام آزمون، شیشه ها ترک بخورند و بشکنند یا میعان در سطح داخلی شیشه مشاهده شود، نمونه ای با همان مشخصات جایگزین نمونه قبلی می شود. در طول انجام آزمون حداکثر 2 نمونه می تواند از رده خارج شود، در غیر این صورت، نمونه ها مردود می شوند. هدف از انجام این آزمایش، قرار دادن شیشه های چند جداره در شرایط شبیه سازی شده سخت آب و هوایی به صورت تسریع شده می باشد. چنانچه درزبندی مجموعه، در شرایط مختلف آب و هوایی دچار مشکل شود و در آن روزنه ای ایجاد گردد یا درز بند خراب شود، آن گاه رطوبت به فاصله هوایی نمونه نفوذ می کند. پس از تست شیشه ها مطابق مدت زمان مشخص شده در استاندارد، نمونه ها مجددا جهت بررسی نفوذ رطوبت به شیشه، تحت آزمون نقطه برفک قرار می گیرند.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this